د تشکیلاتی چارت

د ښاروالۍ اداري تشکيل يا جوړښت:

لاندې ډياګرام د جلال آباد د ښاروالۍ موجوده اداري تشکيل يا جوړښت په ګوته کوي.

د جلال آباد ښاروالۍ د ۱۳۹۹ مالي کال د تشکيل او بودجې د طرحي په اساس (۱) اول بست ښاروال ، (۴) دوهم بستونه ، (۱۷) دريم بستونه، (۶۱) څلورم بستونه، (۶۵) پنځم بستونه او (۷۳) شپږم بستونو کې  (۲۲۱) تنه رسمي مامورين  او (۵۸۱) تنه اجیر او تنظيفاتې کارکوونکې  په دنده بوخت دي.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

میزان

بست ششم

بست پنجم

بست  چهارم

بست سوم

بست دوم

بست  اول

عنوان بست

شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱

۰

۰

۰

۰

۰

۱

شاروال

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴

۰

۰

۰

۰

۴

۰

معاون

۲

۱۷

۰

۰

۰

۱۷

۰

۰

امریت ها

۳

۶۱

۰

۰

۶۱

۰

۰

۰

مدیریت های عمومی

۴

۶۵

۰

۶۵

۰

۰

۰

۰

مدیریت ها

۵

۷۳

۷۳

۰

۰

۰

۰

۰

مامورین

۶

۲۲۱

مجموعه