مراکز صحی

معلومات مراکز صحی در مینو زبان پشتو در لینک ذیل موجود میباشد.

بالای ترجمه دری معلومات کار جریان دارد و به زود ترین فرصت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

https://www.jalalabad-m.gov.af/ps/node/395