پاک کاری کانال از انگور باغ الی میدان هوایی در ناحیه ۴ شاروالی جلال آباد

faiz_admin
قرارداد

Publish Date

Closing Date

عنوان:  پاک کاری کانال از انگور باغ الی میدان هوایی در ناحیه ۴  ولایت ننگرهار شهر جلال آباد

تاریخ آغاز: 5/10/2020- 14/7/1399

تاریخ ختم و تسلیمی آفر: 12/10/2020 – 217/1399 ساعت 10 قبل از ظهر

شماره دعوت نامه داوطلبی:  AF-IDLG-CIP-179231-CW-RFQ

برنامه سرمایه گذاری شهری  ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پاک کاری کانال از انگور باغ الی میدان هوایی در ناحیه ۴  ولایت ننگرهار شهر جلال آباد اشتراک نموده کاپی اسناد نرخ دهی مربوط را به طور سافت از برنامه سرمایه گذاری شهری  معینیت شاروالی ها و یا از طریق ایمیل آدرس ذیل وهم چنان از سایت تدارکات ملی و سایت معینیت شاروالی ها بدست آورند،  دیزاین ها، مشخصات تخنیکی، مشخصات کیفیت کار را ذریعه فلش دسک  از برنامه سرمایه گذاری شهری  واقع شهر نو چهاراهی انصاری و یا از شاروالی جلال آباد بدست آورده آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر مورخ۱۲ اکتوبر ۲۰۲۰ ارایه نماید.

تضمین آفر به شکل تضمین بانکی  برای مبلغ  مندرج اسناد نرخدهی  و جلسه آفر گشایی مطابق تاریخ مندرج اسناد نرخدهی  در شاروالی ولایت ننگر هار تدویر میگردد.

نوت: (1) پول نقد به عنوان تضمین آفر پدیرفته نمیشود.

ایمیل ادرس::nnnn.uae@gmail.com  & qudratullah00@yahoo.com  

شماره موبایل: 0744351326- 0786245523   

برای معلومات مزید به لینک آتی مراجعه نماید.