د همکارۍ کلتور

j_waseel

رهبری شاروالی جلال آباد از همه ی شهروندان می خواهد تا در راستای بهبود وضعیت شهری و نیز نهادینه سازی فرهنگ شهر نیشینی با شاروالی همکاری نماید.