ویډیو

سرليک
په کابل کې د ورستیو تروریستي پیښو په اړه د جلال آباد ښاروالۍ مرستیال او سرپرست ښاروال وینا.
جزیات: په کابل کې د ورستیو تروریستي پیښو په اړه د جلال آباد ښاروالۍ مرستیال او سرپرست ښاروال وینا.
واخلئ
د عامه پوهاوي کلیپونه
جزیات: د عامه پوهاوي کلیپونه
واخلئ
د عامه پوهاوي کلیپونه
جزیات: د عامه پوهاوي کلیپونه
واخلئ
عامه پوهاوي کلیپونه
جزیات: عامه پوهاوي کلیپونه
واخلئ
عامه پوهاوي کلیپونه
جزیات: عامه پوهاوي کلیپونه
واخلئ