د خدماتو مدیریت

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د سیمه اییزوارګانونو خپلواکه اداره

د ننګرهار ولایت

د جلال اباد ښاروالی

د خدماتو مدیریت

 

 د خدمات مدیریت د جلال اباد ښاروالی د اداری واحدونو له جملی څخه دی چی په ښاروالی کی دننه موقعیت لری . د خدماتو مدیریت یو مدیر لری چی ددی په راس کی بیا د ترانسپورت او د جنسی مدیریت هم قرار لری چی دغه مدیریتونه هم یو یو مدیر لری او په دغه مدیریتونو کی یو اجیر په تشکیل کی شتون لری  .

دخدماتو دمدیریت خریداری  پروسه   :

 د ښاروالی ریاست مربوطه نواحیو او شعباتو چی کوم جنس ته ضرورت ولری هغوی یی د ښاروالی مقام څخه امر د خریداری یا حوالی اخلی بیا یی د خدماتو مدیریت ته سپاری کله چی جنس د خریداری هیَت له خوا خریداری شوه نو د خدماتو مدیریت له خوا ورته حواله ترتیبیږی بیایی د جنسی مدیریت ته سپاری د جنسی مدیریت وظیفه داده کله چی حوالهه وروسپارل شوه وروسته دقانونی  مراحلو د بشپړیدو څخه بیا د هر یو شخص پوری چی مربوط نیسی د هغی په جمع کی قید دفتر کیږی یعنی ټول خریداری شوی اجناس لکه ( سامان الات دهقانی ، ساختمانی ، قرطاسیه باب، روغنیات او د موټرو پرزه جات ) او نور غیره جنسونه وروسته له خریداری څخه په جمع د شخص کی قید وی کله چی مصرف ته ورسیږی بیا یی د قانونی مراحلو د بشپړیدو څخه وروسته مربوطه فورمه ورته اچول کیړی او په جمع د نوموړی شخص قید کیږی او که د مجرای وړنه وی په مربوط دفترونو کی یی په محرمانه ډول ساتل کیږی

د ترانسپورت مدیریت دندی:

            د ترانسپورت مدیریت دنده د ډریورانو د عرایضو څخه وروسته روغنیات لکه (دیزل ، پطرول ، مبلایل ، سیا ایل ) او نور

            د هئیت معاینی د تصدیق څخه وروسته بیا حواله اچول کیږی او روغنیات ورته حواله کیږی

            کله چی کوم څانګه یا د ساختمان مدیریت کوم جنس ته ضرورت ولری مربوطه شعبه د ښاروالی ریاست مقام ته وړاندیز 

            کوی او د مقام د هدایت څخه وروسته د خدماتو مدیریت ته راجع کیږی کله چی جنس خریداری شی بیا د خدماتو مدیریت

            ورته حواله ترتیبوی او د جنس مدیریت یی د ذکرشوی جنس د قید یت په خاطر راجع کوی کله چی جنس قانونی مراحل

            طی کړی بیا یی د محاسبی مدیریت ته ټول اسناد صادریږی