اداری مدیریت

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د سیمه اییزوارګانونو خپلواکه اداره

د ننګرهار ولایت

د جلال اباد ښاروالی

د اداری عمومی  مدیریت

 

د جلال اباد ښاروالی عمومی اداری مدیریت د ښاروالی د مهمو څانګو څخه شمیرل کیږی چه د اداری مدیریت په چوکاټ کی د استخدام مدیریت ، د ارشیف مدیریت ، د تحریراتو مدیریت ، د حفظیه مدیریت او د نشراتو مدیریت شتون لری چی د داری مدیریت  ټول دولس کسه مامورین په دغه مدیریت کی کار او فعالیت کوی .

د اداری عمومی مدیریت د مامورینو دندی په لاندی ډول دی :  

 1. دښاروالی د مامورینو او کارګرانو تشکیل جوړول نظر بودجی ته د مسلک او کاری تجربی په نظر کی نیولو سره په دندو ګمارل  
 2. دحاضری کنترول د مامورینو مقرری اسنادو ساتل
 3. د کارمندانو ضروری تفریحی او مریضی رخصت معامله کول
 4. دمامورینو او کارګرانو د معاش او تقاعد اسناد برابرول
 5. د حکمونو فرمانونو او مقررو ساتل او توزیع کول
 6. د مامورینو او کارګرانود سوابقو ساتل په فایلونو کی
 7. د مامورینو د سجلونو خانه پری کول
 8. د مامورینو او کارګرانو انفکاک د قانون مطابق د مامورینو او کارګرانو د مقرری اسنادو برابرول
 9. دمعاشاتو راپورونو جوړول او دمحاسبی مدیریت ته په رسمی توګه استول
 10. د حاضری ددفتر ترتیب او تنظیمول ، د شکایاتو او ثبتول ، د مکاتیبو ثبتول
 11. د اداری مجلس لپاره د اجندا جوړول او د هغی تطبیقول
 12. د اداری فساد پر ضد د مبارزی ددولتی موازینو او مقرراتو تطبیقول
 13. د مراجعینو د عرض پاڼو احکامول او د راجستر په کتاب کی ثبتول ، د مراجعینو په عرض پاڼو کی وروسته د ښاروالی مقام په امضآ باندی مهر او ټاپه لږول

د استخدامولو پروسه :

د مامور او کارګر مقرری په اوله مرحله کی عارض د ښاروالی مقام ته خپل د مقرری غوښتنه کوی وروسته د ښاروالی مقام د اداری مدیریت په عنوان د نوموړی د عرض پاڼه احکام کوی اداری مدیریت د کمبود په صورت کی د ښاروالی مقام د حکم په اساس څلور پاڼی استعلامونه د امنی قومندانی ، دټولنیزو چارو ریاست ، د عامی روغتیا ریاست او د ملی امنیت ریاست په عنوان نوموړی عارض ته ورکوی د استعلامونو د مراحلو د طی کولو څخه وروسته تضمین پاڼه او جواز ورباندی تکمیلوی . کارګر ته د قرارداد څلور پاڼی او مامورته د سوانحو دفتر ترتیبوی چی د استخدام اداری مدیر او ښاروال مقام لخوا امضآ کیږی وروسته ددی مراحلو څخه نوموړی مامور یا کار ګر د مقرری مکتوب رسماً خبر ورکول کیږی تر څو د موضوع څخه خبر تیا ولری .