بشپړي شوي پروژي

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د سیمه اییزوارګانونو خپلواکه اداره

د ننګرهار ولایت

د جلال اباد ښاروالی

 

د جلال اباد ښاروالی د ۱۳۹۰ لمریز کال د بشپړو شوو پروژو نوم لړ:

تمویلونکی اداره

د پروژی حالت

مقدار

واحد

د پروژی نوم

شمیره

ښاروالی

بشپړشوی

3260

متر

په شپږګونو ناحیو کی د ویالو جوړل

 1.  

ښاروالی

بشپړشوی

31

باب

په شپږګونو ناحیو کی د پلچکونو جوړول

 1.  

ښاروالی

بشپړشوی

25

عدد

په ښار کی دننه د کانکریتی کثافت دانیو جوړول

 1.  

ښاروالی

بشپړشوی

18

کیلومتر

په لومړی ناحیه کی جغل اندازی

 1.  

ښاروالی

بشپړشوی

 

 

د لومړی ناحیی د تعمیر ترمیمول

 1.  

ښاروالی

بشپړشوی

110

عدد

په ښارکی دننه د فلزی کثافت دانیو جوړول

 1.  

ښاروالی

بشپړشوی

75

متر

د شاهی قصر د پارکنیګ دیوار جوړول 

 1.  

ښاروالی

بشپړشوی

 

 

د عبدالحق چوک جوړول 

 1.  

ښاروالی

بشپړشوی

6

کیلومتر

د کمپونو په ساحه کی دسرکونو  جغل اندازی او هوارول

 1.  

ښاروالی

بشپړشوی

500

متر

د نهرشاهی د سربند پاکاری او و ترمیم کاری

 1.  

ښاروالی

بشپړشوی

1950

متر مربع

د امیر شهید باغ د پلی لارو جوړول

 1.  

ښاروالی

بشپړشوی

1300

متر مربع

د کبلو کیښنول د دوسرکی په چوک کی

 1.  

ښاروالی

بشپړشوی

236*2.5

متر

د قصر او استیدیوم د دیوار جوړول

 1.  

ښاروالی

بشپړشوی

40

فیصد

د درونټی د باغ وحش پاتی شوی کار بشپړول

 1.  

ښاروالی

بشپړشوی

30

فیصد

د شهیدحاجی عبدالقدیر د چوک د پاتی کار بشپړول

 1.  

ښاروالی

بشپړشوی

5

باب

په شپږمه ناحیه کی د پلونو د فرشونو اچول

 1.  

ښاروالی

بشپړشوی

 

 

 

 

په ښارکی د لارو او پارکونو د ګروپونو ترمیمول 

 1.  

                     د جلال اباد ښاروالی او د همکارو موسسو د 1390 لمریز کال د بشپړشوو پروژو نوم لړ:

تمویلونکی اداره

د پروژی حالت

مقدار

واحد

د پروژی نوم

شمیره

RAMPUP-EAST

بشپړشوی

2

کیلومتر

د پیاده رونو جوړول

 

1

RAMPUP-EAST

بشپړشوی

1

باب

 

د پارکنیګ جوړول

2

RAMPUP-  EAST

&Municipality

 

بشپړشوی

52

باب

 

د پلچکونو جوړول

3

RAMPUP-EAST

&Municipality

 

بشپړشوی

1.8

کیلومتر

 

دسرکونو په دواړه غاړو کی د ویالو جوړول

4

CHF

بشپړشوی

2

کیلو متر

د ویالو جوړول

 

5

UN-HABITAT

بشپړشوی

 

 

د ویالو جوړول په مختلفو ناحیو کی

 

6