عواید

د جلال اباد ښاروالۍ ثابت او غیر ثابت عواید ، کال ۱۳۹۳