ښار د ټولو ښاریانوګډ کور دې .!

ښار د ټولو ښاریانوګډ کور دې  .!

ښار د ټولو ښاریانوګډ کور دې . دلته په دې ښار کې هر استوګن مشر دی او که کشر ، خان دی او که غریب ملکف دي چې د ښار نظم او پاکوالي ته کار وکړي . ښاروالۍ به خپلو نه ستړي کیدونکو هلو ځلو ته دوام ورکړي او د ښار د ښکلا او پاکۍ په موخه به د خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي . ( سرپرست ښاروال انجینر حکیم الدین عمرخیل ) .!
دا خبري همدا ګړۍ د ښار د ټولو برخو ، جادو ، سړکونو ... نه د لیدني پرمهال ( لیدنه لا روانه ده ) سرپرست ښاروال انجینر حکیم الدین عمرخیل وکړی.