د هېواد د محبوب ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په اړه پرویناو ښکلې شوې بېنرې

د هېواد د محبوب ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په اړه پرویناو ښکلې شوې بېنرې د جلال آباد ښاروالۍ ښاري حکومتولۍ امریت له لوري چاپ او د ښار په بېلابیلو واټونوکې پرشته بیلبورډونو نصب شوی . چې پریادو ویناو کې د ښځو او فعالانو پرونډې ... د سولې په ټولو پړاونو کې یادونه شوې . !

ښځې د سولې په ټولو پړاوونو کې ښکلېلې دي او هېڅ بهیربه ددوي له ونډې څخه پرته بشپړ نه وي . ( محمد اشرف غني ) . 
د نن ورځې فعالان ، د افغانستان د سبا ورځې رهبران دي او ځوان نسل د ملت غږ دی او بایدد ټول افغانستان په اړه فکر وکړي . ( محمد اشرف غني)

 

ښځې د سولې په ټولو پړاوونو کې ښکلېلې دي او هېڅ بهیربه ددوي له ونډې څخه پرته بشپړ نه وي . ( محمد اشرف غني ) . 
د نن ورځې فعالان ، د افغانستان د سبا ورځې رهبران دي او ځوان نسل د ملت غږ دی او بایدد ټول افغانستان په اړه فکر وکړي . ( محمد اشرف غني)