ښاري حکومتولۍ امریت : دظرفیت لوړونې یو ورځنې ورکشاپ پای ته ورسېد .

ښاري حکومتولۍ امریت : دظرفیت لوړونې یو ورځنې ورکشاپ پای ته ورسېد
د جلال آباد ښاروالۍ د ښاري حکومتولۍ امریت مسوولین وايې چې د ښاروالیو قانون ، سکټورونو ، حکومتولۍ پروسې او د هغې اساساتو ، ښاري فرهنګ ، د یو ماموردندې او داسې نور موضوعاتو په اړه د یو ورځنې ورکشاپ له لارې د ښاروالۍ ریاست دننه یو شمېر مدیرانو ، مامورینو او ناحيو مدیرانو ته د ظرفیت لوړونې یو ورځنې ورکشاپ ورکړل شو او پر پاسنیو موضوعاتو په پوره تفصیل سره د جوړشوي پریزنټیشن له لارې بحث وشو .