جلال اباد ښاروالۍ : هېچاته به اجازه ورنه کړو چې د ښاروالۍ پر ځمکې خپلسرې ودانۍ جوړې او يا يې غصب کړي.

جلال اباد ښاروالۍ : هېچاته به اجازه ورنه کړو چې د ښاروالۍ پر ځمکې خپلسرې ودانۍ جوړې او يا يې غصب کړي. د جلال اباد ښاروالۍ د اتمې ناحي امريت او تخنيکي او سکټوري خدمتونو امريت موظفو انجيرانو له لورې د اتمې ناحي اړوند شاه برهان اغا زيارت تر څېرمه ( سيند غاړې ) کې پر خپلسر د جوړېدونکي ديوالونو او سنګکاريو مخه ونيول شوه او عامل سره يې قانوني چلند ترسره شو
درنو ښاريانو جلال اباد ښاروالۍ له تاسو درنو غواړي چې د ښاروالۍ د ځمکو د غصب او يا خپلسرو ودانيو چې د غصب پر ځمکه کېږي ښاروالۍ ته خبر ورکړي او د بيت المال او ټولګټو شتمنيو په مخنيوي او ساتنه کې د خپلې ښاروالۍ او ښار سره مرسته وکړي .