د ښار په پنځمه ناحيه کې جوړشوي پارک

د ښار په پنځمه ناحيه کې جوړشوي دې پارک د یادې ناحيې استوګنو او درنو ښاریانو ته د سالمې تفریح زمینه برابره کړې او یاده ناحيه ورسره لا ښکلی شوي .