سندونه

سرليک
په ښارونو کی د تحول او اصلاحاتو لپاره د جلال اباد ښاروالۍ پیشنهادي طرحه
جزیات: په ښارونو کی د تحول او اصلاحاتو لپاره د جلال اباد ښاروالۍ پیشنهادي طرحه
په بشپړه توګه کتل
د ښاروالیو قانون او مقرری
جزیات: د ښاروالیو قانون او مقرری
په بشپړه توګه کتل
د جلال اباد ښاروالی مجله
جزیات: د جلال اباد ښاروالی مجله
په بشپړه توګه کتل
د جلال اباد ښاروالی د اړیکو او عامه ګډون پلان او ستراتیژی
جزیات: د جلال اباد ښاروالی د اړیکو او عامه ګډون پلان او ستراتیژی
په بشپړه توګه کتل
جلال اباد ښاروالی د عوایدو د لوړوالی کاری پلان او ستراتیژی
جزیات: جلال اباد ښاروالی د عوایدو د لوړوالی کاری پلان او ستراتیژی
په بشپړه توګه کتل
جلال اباد ښاروالی د ظرفیت لوړولو پلان
جزیات: جلال اباد ښاروالی د ظرفیت لوړولو پلان
په بشپړه توګه کتل